Eğitim Başlama Tarihi 1 Haziran 2024

Fatura Bilgileri

Kayıt Tamamlandı

Bu Eğitimde Öğrenecekleriniz

Kursu Önizle

Fullstack Developer Yetiştirme Programı

Bu yetiştirme programı kapsamında web uygulamalarını kendi başınıza geliştirmeyi öğrenin.

Öğrenecekleriniz

Araçlar ve Genel Konseptler

Visual Studio Code

GitHub

Postman

Web Tasarım

HTML

CSS

Bootstrap

İleri Web Tasarım

Sass

Figma

Web Programlama

JavaScript

İleri Front-End

React

TypeScript

zustand

react-hook-form

İleri Back-End

Node.js

TypeScript

Express.js

Passport.js

PostgreSQL

Prisma ORM

NestJS

Detaylar

Fullstack Developer Yetiştirme Programı

Bu yetiştirme programı kapsamında web uygulamalarını kendi başınıza geliştirmeyi öğrenin.


Öğrenecekleriniz

Araçlar ve Genel Konseptler

Visual Studio Code

GitHub

Postman

Web Tasarım

HTML

CSS

Bootstrap

İleri Web Tasarım

Sass

Figma

Web Programlama

JavaScript

İleri Front-End

React

TypeScript

zustand

react-hook-form

İleri Back-End

Node.js

TypeScript

Express.js

Passport.js

PostgreSQL

Prisma ORM

NestJS


Vergiler Dahil

₺71.820

Fatura Bilgileri

KVKK

ONLYJS YAZILIM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ONLYJS YAZILIM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, ONLYJS YAZILIM ("Şirket") tarafından Şirket'in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.onlyjs.com adresinde yer alan ONLYJS YAZILIM Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket'in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket'e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun'un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kanun'un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
 • Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

 • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için www.onlyjs.com linkinde yer alan "Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form"u kullanabileceklerdir.
 • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Balat, Hızır Çavuş Mescidi Sk. No:40/A, 34087 Fatih/İstanbul-Türkiye] adresine iletilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
 • Şirket , Kanun'da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun'da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi[1] üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
 • Şirket , başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Ön Bilgilendirme

Ön Bilgilendirme Metni

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. TARAFLAR

  1. SATICI/HİZMET SAĞLAYICI

   Şirket Adı: ONLYJS TECHNOLOGY LTD

   Adresi: Gazimağusa, Serbest Liman ve Bölge, 1649

   MERSİS / Vergi Kimlik Numarası: 1661

   Telefon: +90 538 492 27 77

   E-posta: [email protected]

   Web Sitesi: www.onlyjs.com

  2. ALICI/ ÜCRETLİ ÜYE

   Adı/Soyadı : undefined undefined

   ALICI T.C. Kimlik No: undefined

   Adresi: undefined

   Telefon: undefined

   E-Posta: undefined

 2. KONU

  İşbu ön bilgilendirme formunun konusu alıcının (" ALICI"), aşağıda nitelik ve satış fiyatının belirlenme usulü belirtilen hizmetlerin sunulması veya ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (" Yönetmelik") hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 3. ÜRÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

  OnlyJS.com'da sunulan eğitim paketleri, JavaScript konusunda temel ve ileri düzeyde içerikleri kapsamaktadır. Paketlerin içerikleri, süreleri ve fiyatları web sitemizde detaylı olarak açıklanmaktadır.

  Alıcı, OnlyJS'nin internet sitesi, mesafeli satış sözleşmesi ve diğer bilgilendirme kanalları üzerinden ürün veya hizmetin temel nitelikleri hakkında bilgilenme imkanına sahip olup bu yollar üzerinden yeterli bilgiyi edindiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 4. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

  Satıcı Unvanı Ürün Kodu ve Adı Birim Birim Fiyatı Birim İndirimi Toplam Satış Fiyatı Ödeme Şekli ve Planı Vade Farkı KDV Dahil Toplam Tutar
  ONLYJS TECHNOLOGY LTD FSS-HAZ24 Adet 71820 TL %0 71820 TL Online Ödeme - 71820 TL

  Ek Masraflar:

  [...]

 5. İFA SÜRESİ

  Sunulan ürün ve/veya hizmetlerimizin ifa süreleri, ürün veya hizmetin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Ürün veya hizmet sayfasında belirtilen ifa süreleri geçerli olacaktır.

  Sipariş verdiğiniz ürün veya hizmetin ifa süresine ilişkin herhangi bir değişiklik veya aksama durumunda, tarafınıza önceden bildirim yapılacak ve sizinle iletişime geçilecektir.

 6. ŞIKAYETLERE İLIŞKIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

  Sunulan ürün ve/veya hizmetlerimizle ilgili herhangi bir sorun, talep veya şikayetiniz varsa, işbu Ön Bilgilendirme Formu'nun 1.1. maddesinde yer alan iletişim kanalları üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Şikayetlerinizi yazılı olarak veya e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

 7. CAYMA HAKKI

  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 9. maddesinde "Cayma Hakkı", 15. maddesinde ise "Cayma Hakkının İstisnaları" düzenlenmiştir. Buna göre; ALICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinde belirtilen hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Bu kapsamda, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan hüküm uyarınca satış işlemi gerçekleştikten sonra "elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler" ile (h) bendinde yer alan hüküm uyarınca "cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler" hakkında da cayma hakkı kullanılamaz.

  SATICI tarafından sunulan online eğitimlerde (Online Kurs, Eş Zamanlı Ders/Canlı Yayın ve Farklı Zamanlı Yayın) iptal ve iade yapılamaz. Ancak ALICI, söz konusu Online Kurs, Eş Zamanlı Ders/Canlı Yayın ve Farklı Zamanlı Yayın'lar kapsamında sunulan online eğitimlere başlamadığı sürece on dört (14) gün içinde eğitimin iptali ve para iadesi talep edebilecektir.

  ALICI, yukarıdaki maddeye uygun olmak kaydıyla, Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin imza tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar.

 8. CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Cayma bildiriminizi, bu Ön Bilgilendirme Formu'nun 7. maddesine uygun olmak kaydıyla ve on dört (14) günlük cayma hakkı süresi dolmadan aşağıda yer alan SATICI'nın iletişim adreslerine taahhütlü mektup veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunarak kullanabilirsiniz.

  Şirket Adı: ONLYJS TECHNOLOGY LTD

  Adresi: Gazimağusa, Serbest Liman ve Bölge, 1649

  Telefon: +90 538 492 27 77

  E-posta: [email protected]

 9. DİJİTAL İÇERIKLER, TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ VE DİJİTAL İÇERİĞE ERİŞİM

  Alıcı, hizmetlere erişiminin internet bağlantısı ile sağlandığını, hizmetlerin içeriğindeki video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin Alıcı'nın kablosuz ağı veya mobil internet paketi üzerinden karşılanacağını, internet kullanım bedellerine ait Satıcı'nın herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını, ayrıca Sözleşme'ye konu ürün veya hizmetin teslimi için internet bağlantısına sahip olması gerektiğini bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

 10. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

  İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  İşbu Ön Bilgilendirme Formunda yer alan bilgiler, Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Metni

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

  1. SATICI/HİZMET SAĞLAYICI

   Şirket Adı: ONLYJS TECHNOLOGY LTD

   Adresi: Gazimağusa, Serbest Liman ve Bölge, 1649

   MERSİS / Vergi Kimlik Numarası: 1661

   Telefon: +90 538 492 27 77

   E-posta: [email protected]

   Web Sitesi: www.onlyjs.com

  2. ALICI/ ÜCRETLİ ÜYE

   Adı/Soyadı : undefined undefined

   ALICI T.C. Kimlik No: undefined

   Adresi: undefined

   Telefon: undefined

   E-Posta: undefined

 2. Tanımlar

  1. Site: üyelerin, SATICI tarafından satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın alınmasına imkan veren, SATICI'ya ait www.onlyjs.com alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini ifade eder.
  2. Satıcı/Hizmet Sağlayıcı: ONLYJS YAZILIM, bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu mal ve/veya hizmetlerin satımını (SATICI'ya ait internet sitesi aracılığıyla, mobil ortamlarda ve/veya telefon görüşmeleri vasıtasıyla vs.) yapan kişidir.
  3. Ücretli üye/Alıcı: İş bu sözleşmedeki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SATICI'ya ait sitedeki hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SATICI'nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla (SATICI'ya ait internet sitesi, mobil ortamlar veya telefon vasıtasıyla) yasal mevzuata uygun olarak sunduğu mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir.
  4. Online Kurs: SATICI'ya ait teknik altyapı ile stüdyo ortamında ya da doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilmiş bir icrada ve/veya temsilde dijital teknoloji de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü kayıt ve nakline yarayan araçlarla canlı (eş zamanlı yayın) ve farklı zamanlı yayın için kaydedilen/kaydedilecek olan videoların meydana getirilmesi ve bunların ALICI tarafından canlı (eş zamanlı) ve farklı zamanlı şekillerde kullanılmasını sağlayan pakete verilen isimdir.
  5. Eş Zamanlı/Canlı Yayın: SATICI'ya ait teknik altyapı ile meydana getirilen ve tüm telif hakları SATICI'ya ait olan, ALICI'nın SATICI'ya ait web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak eş zamanlı (canlı) yayın ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan, online kurs içeriğidir.
  6. Farklı Zamanlı Yayın: SATICI'ya ait teknik altyapı ile meydana getirilen ve tüm telif hakları SATICI'ya ait olan, ALICI'nın SATICI'ya ait web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak farklı zamanlı yayın ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan online kurs içeriğidir.
 3. Konu

  1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.onlyjs.com ve/veya başka domain adres veya adreslerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
  2. ALICI, SATICI'nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebildikleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmet sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
  3. www.onlyjs.com sitesinde yer alan ön açıklamalar, site kullanım sözleşmesi, üye sözleşmesi, KVKK Aydınlatma Metni ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura; işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 4. Ücretli Üye/ALICI Olma Şartları

  1. İşbu sözleşme uyarınca www.onlyjs.com'a ücretli üye olmak isteyenler, kimlik bilgileri ve/veya firma bilgileri de dahil olmak üzere, SATICI tarafından talep edilen kendilerine ait tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde siteye girdikten sonra, online kurs paketi veya kurs türüne göre belirlenen ödeme biçimini seçerek ücretli üyelik bedelini ödemeyi kabul ederler ve ücretli üye olmaya hak kazanırlar. Ücretli üye/ALICI; yürürlükteki mevzuata, işbu sözleşmeye, sitede yer alan üyelik sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi ve diğer tüm kurallara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  2. Tüzel kişilik adına ücretli üyelik başvurusu yapanların ise, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. SATICI'nın ücretli üyelik bilgilerinin doğruluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmadığından, bilgilerin yanlış verilmesi durumunda, ücretli üyelik süreci tamamlanmamış olacak ve olası bir ihtilaf durumunda SATICI'nın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır. Ayrıca bir sebepten ücretli üyelik sözleşmesi fesih edilerek veya feshedilmeden, ücretli üyeliği durdurulmuş veya tamamen yasaklanmış kişilerin de takdiri SATICI'ya ait olmak üzere üye olmaları engellenebilir. Başvuru sahipleri, SATICI'nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve üyelik şartlarına dair bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 5. Satın Alma ve Ödeme Prosedürü

  1. ALICI, üyeliğe hak kazanacak işlemleri tamamlandıktan sonra, Kredi Kartı İle Satış, Banka Havalesi ile Satış yöntemlerinden biriyle satın almayı gerçekleştirir.
  2. Kredi Kartı ile Satış: ALICI, SATICI'nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini kredi kartı ödemesiyle satış işlemi gerçekleşir.
  3. Banka Havalesi ile Satış: ALICI, SATICI'nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini SATICI'nın banka hesabına ödenmesine ilişkin taahhütte bulunması (ödeme kaydı oluşturması) ile satış işlemi gerçekleşir.
  4. Banka Havalesi ile Taksitli Satış: ALICI, SATICI'nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini SATICI'nın banka hesabına ödenmesine ilişkin taahhütte bulunması (ödeme kaydı oluşturması) ile satış işlemi gerçekleşir.
  5. SATICI, ALICI'dan başka ödeme şekilleri ile ödeme yapmasını talep ederse veya ileride bu imkânı ALICI'ya sunarsa, ödeme SATICI'nın belirlediği diğer ödeme seçenekleri aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.
  6. SATICI, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her satış işlemi için bedel almaya hak kazanır. ALICI ürün veya hizmeti almayı kabul etmesi ile birlikte aynı anda veya taksitle ödemeyi yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder. ALICI, SATICI tarafından belirlenen bedelleri KDV dâhil ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
  7. İşbu sözleşmeden kaynaklanan ve ALICI tarafından SATICI'ya yapılan tüm ödemelerin ve bu ödemelerin transfer (havale, EFT vb.) işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için SATICI'nın herhangi bir ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi ile çalışması halinde; SATICI ile ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi arasında imzalanan sözleşme hükümleri işbu sözleşmeyi de bağlayacaktır. Bu kapsamda; ödeme usul ve süresine ilişkin yükümlülükler de dahil olmak üzere sözleşme gereği SATICI yerine ödeme kuruluşunca ve/veya 3. kisi tarafından ifa edilecek işler sebebiyle doğrudan ilgili ödeme kurulusu ve/veya 3. kişi sorumlu olacaktır. Bu bağlamda, ALICI, SATICI'nın hiçbir yasal sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 6. ALICI'nın Hakları ve Yükümlülükleri

  1. ALICI, siteye üye olduktan sonra, işbu sözleşmede ve sitenin içeriğinde yer alan bilgiler ışığında, satın alacağı ürün ve/veya hizmetin cinsi, türü, markası, modeli, rengi, fotoğrafları ve yazılı açıklamaların doğruluğu, niteliği, özellikleri, tüm vergiler dahil satış bedeli, satış ilan süresi, satılacak miktarı, stok sayısı, listeleme hususları, teslim yeri, koşulları ve ücretleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 5. maddesinde ALICI tarafından satış öncesi bilinmesi zorunlu kılınan tüm ön bilgilendirme ve cayma hakkı metinlerini, okuduğunu, bu konuların içeriğini anladığını, ürün ve/veya hizmetin siparişini bu ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı konularında bilgi sahibi olarak elektronik ortamda gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. İşbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen satın alma yöntemlerinden birini kabul eden taraflar arasında, genel hükümler çerçevesinde ALICI'nın ürün ve/veya hizmetin bedelini ödeme ve teslim alma yükümlülüğü, SATICI'nın ise ilanda ve ön bilgilendirme metninde içeriğini ve şartlarını belirttiği ürün ve/veya hizmeti teslim etme yükümlülüğü doğmuş olur. Bundan sonra taraflarca anlaşılan ürün ve/veya hizmet bedeli ALICI tarafından SATICI'nın sitede veya telefon aracılığıyla belirttiği banka hesabına ödenmek zorundadır. Bu hesaptan başkaca bir hesaba ödenen paralar için SATICI'nın hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
  3. Eş Zamanlı Yayınlar (Canlı yayınlar) için hizmetlerin kullanım zamanları SATICI tarafından belirlenen bir müfredata (haftanın hangi günleri/günün hangi saatleri/haftada-günde kaç saat vs.) uygun olarak devam ettirilir. SATICI'nın müfredatta ve diğer tüm online kurs içeriğinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. ALICI'nın belirlenen saatlerde hizmetten faydalanması için doğru kullanıcı adı ve şifresi ile www.onlyjs.com web sitesine bağlanarak giriş yapması gerekmektedir. Farklı zamanlı yayınlar ise; SATICI tarafından belirlenen kullanım süresi içerisinde, belirli bir müfredata tabi olmaksızın ALICI'nın kullanıcı adı ve şifre ile www.onlyjs.com web sitesine bağlanarak giriş yapması suretiyle kullanılır. Aksi şekilde hareket edilmesi halinde SATICI'nın yasal sorumluluğu yoktur.
  4. ALICI, satın almış olduğu hizmetten kusursuz şekilde yararlanmak için gerekli bilgisayar donanımını ve yazılımını bulundurmak veya kullanmakla yükümlüdür. Bu anlamda ALICI'dan kaynaklanan yazılımsal ya da donanımsal eksiklik veya arızalar sebebiyle SATICI sorumlu tutulamaz.
  5. ALICI, SATICI'nın ön bilgilendirme formunda yer verdiği bilgileri, satış bedelini, tüm satış şartlarını ve işbu sözleşmeyi kabul ederek ürün ve/veya hizmeti sipariş ettiği için, kanunda sayılan istisnai durumların haricinde cayma hakkını kullanamaz, Ayrıca sipariş ettiği ürün ve/veya hizmetin bedelini ödemekten de imtina edemez. ALICI sipariş ettiği ürünün ve/veya hizmetin bedelini ödemek zorundadır.
  6. ALICI'nın satın aldığı ürün ve/veya hizmetin, satın aldığı tarihten sonra kampanyaya girmesi sebebiyle, SATICI'dan bedel farkı iadesi talep etmesi mümkün değildir.
  7. Ürün ve/veya hizmetin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün ve/veya hizmet bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk ALICI'ya aittir.
 7. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

  1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
  2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.onlyjs.com (SATICI) sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI'dan hak ve alacak iddiasında bulunamaz.
  3. Taksitli satışlarda, ALICI'nın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, SATICI'nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 17-19 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemiş kalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır.
  4. Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, SATICI'nın makul kontrolü dışındaki mücbir sebep sayılan tüm hallerde, SATICI, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
  5. SATICI, '18.06.2024 - 01.05.2025' tarihleri arasındaki sunduğu içerikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda eş zamanlı yayın veya farklı zamanlı yayınlarda sunumu yapan kişileri değiştirebilir. Bu değişim sözleşmenin eksik ifası olarak değerlendirilemez.
  6. SATICI'nın internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ALICI veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolay SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI bu maddede değinilen sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3. kişilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu tutulamaz.
  7. ALICI tarafından SATICI'ya Elektronik Ticari İleti Onayı verilmesi halinde ALICI, SATICI'ya aksi yönde beyanda bulunulmadığı sürece, ALICI'ya e-posta, SMS vs. elektronik haberleşme araçlarıyla iletiler gönderilebilecektir.
  8. İşbu sözleşme sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıya alınmış sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için ALICI tazminat talebinde bulunamaz.
  9. ALICI'nın, mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerine uymaması, işbu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya site kurallarına uymaması halinde SATICI; ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, fesih dışında ALICI'nın siteye üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma işlemleri yapabileceği gibi sözleşme ihlaline ilişkin belge, içerik, yorum ve her türlü bilgiyi silme ve siteden kaldırma hakkına sahiptir.
  10. Sitenin SATICI tarafından faaliyetinin tamamen durdurulması yani sitenin kapatılması halinde, işbu sözleşme hiçbir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. SATICI işini, ticari ortaklığını ve site alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı ile yürütmeye hakkı vardır. SATICI'nın bu faaliyetleri farklı bir sitede icra etmesi durumunda, ALICI işbu sözleşmenin 7.7. maddesinin yeni sitede de uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 8. Cayma Hakkı

  1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 9. maddesinde "Cayma Hakkı", 15. maddesinde ise "Cayma Hakkının İstisnaları" düzenlenmiştir. Buna göre; Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinde belirtilen hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, ürünler ve hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz. İşbu sözleşme kapsamında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan hüküm uyarınca satış işlemi gerçekleştikten sonra "elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler" ile (h) bendinde yer alan hüküm uyarınca "cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler" hakkında da cayma hakkı kullanılamaz.
  3. Bu kapsamda, SATICI tarafından sunulan online eğitimlerde (Online Kurs, Eş Zamanlı Ders/Canlı Yayın ve Farklı Zamanlı Yayın) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olup iptal ve iade yapılamaz. Ancak Ücretli Üye/ALICI, SATICI'nın sunduğu söz konusu Online Kurs, Eş Zamanlı Ders/Canlı Yayın ve Farklı Zamanlı Yayın'lar kapsamında sunulan online eğitimlere başlamadığı sürece on dört (14) gün içinde eğitimin iptali ve para iadesi talep edebilecektir.
  4. Ücretli Üye/ALICI, madde 8.3.'e uygun olmak kaydıyla, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin imza tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma bildiriminizi, cayma hakkı süresi dolmadan işbu sözleşmenin 1.1. maddesinde yer alan SATICI'nın iletişim adreslerine taahhütlü mektup veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunarak kullanabilirsiniz.
 9. Gizlilik

  1. SATICI, ALICI'ya ait edindiği kişisel bilgilerin tamamını, işbu sözleşmede ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesi ve KVKK Aydınlatma Metni içinde yer alan hükümler uyarınca kullanacak, saklayacak ve 3. kişilerle paylaşacaktır. İşbu madde ALICI tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.
 10. Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 11. Bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI'nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI'nın sunduğu, '18.06.2024 - 01.05.2025' tarihleri arasındaki içerik hizmetlerinden faydalanmak için işbu sözleşmeyi onaylamak isteyen ALICI arasında sözleşmenin altında yer alan "Mesafeli satış sözleşmesini okudum kabul ediyorum." butonunun tıklanarak, kabul beyanının SATICI'nın kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylandığı tarih : 17.06.2024

Vergiler Dahil

₺71.820